Kategori

Alle innlegg "NORMALEN" ER TILBAKE (1) 110 lag deltar fra 6 til 16 år under året julecup (1) 113 lag påmeldt til årets julecup.. (1) 35 BARN PÅMELDT (1) 95 barn - gøy med fotball (1) Vis alle RSS

LEKKASJE KUNSTGRESSBANEN JEVNAKER STADION

Postet av Jevnaker IF - Fotball den 17. Mar 2022
 HVEM HAR ANSVARET?

JIF Fotball er en organisasjon som aktiviserer over 300 barn og ungdom i Jevnaker.  Inkl. ledere, trenere, foreldregrupper etc. er nærmere 400 personer direkte engasjert i fotballen ukentlig. JIF er en breddeklubb som er basert på dugnad og frivillighetsarbeid i hovedsak. Vi jobber for å tilrettelegge for at våre barn og ungdom skal ha et best mulig tilbud, både sportslig og sosialt, slik at de føler tilhørighet og trygghet sammen med andre.   Det kreves enormt med dugnadsarbeid for å organisere og drifte en klubb av vår størrelse. Mange tusen dugnadstimer blir lagt ned hvert år. Våre inntekter kommer fra treningsavgifter, sponsorer, tipping, dugnader, egen cup, kiosk osv.

Det har ikke alltid vært slik at det har vært god økonomi i klubben. Men de siste årene har vi bygget opp en egenkapital slik at klubben skulle ha en sunn og god økonomi. Dette for å tilrettelegge for økt aktivitet for barn og unge, og møte fremtiden med å sette av midler til nye garderober/ny hall.

Men noen av disse drømmene har kanskje blitt noe mindre sannsynlige etter at vi har «blitt tildelt» store kostnader ifm kunstgressbanen på Jevnaker stadion.  Dette er kostnader vi i JIF Fotball mener Jevnaker kommune som eier av anlegget i hovedsak skal ta seg av da dette er ekstraordinære utgifter som ikke har noe med normal drift av anlegget å gjøre. 

JIF FOTBALL opparbeidet Jevnaker kunstgressbane i 2005.  Det ble inngått en leieavtale med Jevnaker kommune som grunneier. I denne sammenheng ble det laget en FDV AVTALE. Det er denne AVTALEN kommunen legger til grunn for at JIF FOTBALL skal ha ALT ANSVAR SOM SKJER PÅ OG RUNDT KUNSTGRESSBANEN. FDV avtalen gjelder etter vår mening for forvaltning (ta vare på med riktig bruk), drift(sørge for brøyting/slådding etc) vedlikehold(sørge for nok ifyll av granulat, rensing etc.).  JIF Fotball har ansatt egen vaktmester som ivaretar disse funksjonene. Dette oppfølgingsansvaret har JIF Fotball tatt i alle år. Årlig kostnad for JIF Fotball for å drifte kunstgressbanen ligger noe under kr. 100.000,- pr. år.

LEKKASJE KUNSTGRESSBANEN:

FORSIKRING:

Jevnaker kommune som eier av anlegget har tidligere gitt beskjed om at de har FLÅTEFORSIKRING på Jevnaker stadion. Hva denne forsikringen dekker har vi ikke fått noen kjennskap til. Bare beskjed om at den ikke dekker lekkasjen. Selvsagt har vi som leietaker lagt til grunn at Jevnaker kommune som eier av anlegget, har de nødvendige forsikringene på stadion. Som eier forsikrer du huset ditt. Det er ikke vår oppgave som leietaker.

Saksfremstilling i kommunen: 

 "Når man er ansvarlig for et idrettsanlegg må det planlegges for både planlagte og uforutsette tiltak. Ansvarlig må informere og påse at bruken er i tråd med intensjonen. Det å sikre at utstyr ikke blir brukt på feil bane, anses å være en del av dette ansvaret. Administrasjonen mener JIF Fotball ikke kan legge skylden over på kommunen. "

 Saken er den at JIF Fotball ikke har kontroll over bruken av kunstgresset hele døgnet og hvem som helst kan få banen ødelagt. Skolen og mange andre brukere, på dagtid, kvelder og i helger, bruker anlegget. JIF Fotball har ingen mulighet til å SIKRE OSS mot at uhell igjen kan skje på kunstgresset.

JIF legger ikke skylden på Jevnaker kommune. Men de må sørge for å ha forsikring på anlegget som de eier.

 

Hendelse lekkasje:

Opplandske Bioenergi har avtale med Jevnaker kommune om drift av varmeanlegget. JIF Fotball er IKKE en del av denne avtalen. Det er kun 1 sløyfe som går ut fra anlegget og det går både til Jevnaker kunstisbane og Jevnaker kunstgressbane. Da feil ble oppdaget sommer 2021 ble vaktmester i Jevnaker kommune kontaktet av Opplandske Bioenergi. Søk ble foretatt og glykol bel sprøytet inn. De trudde feilen var på kunstisbanen. Etter hvert oppdaget de at det gjaldt kunstgressbanen. JIF Fotball var IKKE INVOLVERT.  Her var det da slik at tusenvis av liter med glykol ble sprøytet inn etter samarbeid med Opplandske og Jevnaker kommune.   Det var først da det var snakk om hvem som skulle ha regningen at JIF Fotball kom inn i bildet. JIF Fotball var altså IKKE BESTILLER AV OPPDRAGET. Men regningen skulle vi ha.  Opplandske nevnte hele tiden at de var i kontakt med oss. Da vi lurte på hvem oss var, kom det etter hvert frem at det var JEVNAKER KOMMUNE V/VAKTMESTER. Vi mener det er helt feil at vi skal ha regningen. Fremgangsmåten viser bare at vi helt fra starten av, ikke var part i saken.  Her har altså Jevnaker kommune og Opplandske Bioenergi «tatt seg til rette» på vår bekostning. Vi har undersøkt tilsvarende hendelser andre steder og har fått opplyst at der er kostnadene en «brøkdel» av hva JIF Fotball har måttet betale for denne lekkasjen. Bl.a. har det blitt brukt gass for å undersøke hvor lekkasjen ligger. Her er det blitt «sprøytet» inn flere tusen liter med glykol uten at vi som må betale, er informert. Hvis vi hadde blitt underrettet ville vi undersøkt nærmere hvordan dette kunne gjøres og hvilke kostnader dette ville medføre. Men dette har vi ikke fått muligheten til.

TOTAL KOSTNAD LEKKASJESAKEN kr. 377.000,-

 

PÅLAGT MILJØKRAV GUMMIGRANULET KUNSTGRESS

Etter krav fra myndighetene ble det gjort en rekke tiltak for å legge til rette for at gummigranulat ikke skulle komme på avveie. Dette ble et prosjekt som etter lang tid og mange purringer, ble igangsatt høsten 2021. Fotballen innhentet tilbud og har jobbet ut prosjektet. I utgangspunktet mente vi dette var kommunens ansvar som eier av anlegget. Men fotballen tok ansvar og gjennomførte prosjektet. Sparebankstiftelsen JLN har støttet denne type prosjekter. Men de forlangte at Jevnaker kommune som grunneier skulle være tiltakshaver. Dette fikk vi da på plass etter mye frem og tilbake.

TOTAL KOSTNAD KR. 713.887,75 PÅLAGT MILJØKRAV

 

NY TRAKTOR:

JIF Fotball har hatt egen traktor til bruk på kunstgressbanen. Denne hadde vi avtale med Jevnaker kommune om at de kunne bruke den, mot at de kostet vedlikehold. Den avtalen sa kommunen opp. Den gamle traktoren begynte å «fuske» og vi ble anbefalt å kvitte oss med den og kjøpe ny.  

TOTAL KOSTNAD NY TRAKTOR Kr. 706.300,-.

 

 

HVA SKULLE VI GJORT UTEN SPAREBANKSTIFTELSEN JLN?

KR. 1.835.887,75=  Totale utgifter på disse 3 prosjektene:

Kr.     900.000,- tilskudd fra Sparebankstiftelsen JLN.

KR.     935.997,-  Utgift JIF Fotball

Kr.     0                 Jevnaker kommune.

 

Kostnad for JIF Fotball er da på kr. 935.887,- på kunstgressbanen med disse 3 «prosjektene».

En stor takk til Sparebankstiftelsen Jevnaker Lunner Nittedal for deres bidrag.

  Vi reagerer også kraftig på at det i innstillingen blir lagt vekt på vår økonomi i saken. Dette er fullstendig irrelevant. Hva om JIF Fotball hadde dårlig økonomi? Hadde kommunen stilt seg annerledes til saken da?  Her skal argument om at vi har stått på over flere år for å få god økonomi, bli brukt mot oss? Når saksfremstillingen i tillegg kommer med denne type utsagn (se nedenfor) så lurer vi veldig på hvilke grunnlag politikere tar sine beslutninger:

"og så fremt JIF Fotball søker og får midler fra Sparebankstiftelsen, vil utgiftene til klubben ikke redusere egenkapitalen betydelig".

Saksfremstillingen omtaler JIF Fotball sin økonomi og store deler vil bli refundert av stiftelsen og ikke skal gå utover aktiviteten. 

Disse kommentarene faller på sin egen urimelighet. Ref. hva vi har fått av totale utgifter på disse 3 tiltakene.

DENNE RISIKOEN KAN IKKE JIF FOTBALL LEVE MED.!

Nye uhell kan skje når som helst. Nye regninger på tilsvarende beløp. Hvem skal da ta ansvaret? JIF fotball kan ikke leve med denne risikoen. Dersom Jevnaker kommune ikke ser dette «bildet» og skyver ALT ANSVAR over på JIF Fotball, vil det kunne medføre at fotballen i ytterste konsekvens ikke lenger kan påta seg ansvaret for drift av kunstgressbanen med de konsekvenser dette vil medføre for både kunstgressbane og tilbudet til barn og ungdom i bygda. Fremtidige driftsavtaler må snarest komme på plass slik at det ikke er tvil om hvem som har ansvar.

Styret JIF Fotball